Algemene voorwaarden nanny

Algemene Voorwaarden Care4Kids Nanny (versie 3.0  januari 2020)

Gedeponeerd bij de KVK op 7 januari 2020 (KVK nummer: 54734606) BTW: NL002207741B78

Artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de organisatie: Care4Kids Gastouderbureau, Taalstraat 40E, 5261 BE Vught;
 • de vraagouder: de natuurlijke persoon/verzorger of rechtspersoon met wie de overeenkomst gesloten wordt en die op grond van artikel 5 van de Wet Kinderopvang aanspraak kan maken op een tegemoetkoming of diens partner;
 • nanny opvang: de verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 tot einde basisschoolleeftijd in een gezinssituatie, tot stand gekomen door bemiddeling van de organisatie;
 • bemiddeling: de inspanningsverplichting, gericht op het met elkaar in contact brengen en aan elkaar koppelen van bij de organisatie ingeschreven vraagouders en nanny’s en het daarmee tot stand brengen van kinderopvang voor het(/de) kind(eren) vermeld in de overeenkomst nanny opvang en tevens de begeleiding van de koppeling;
 • nanny, degene die via de organisatie een of meer kinderen, maar maximaal zes, opvangt in het huis van de vraagouder;

Artikel 2 DE LEVERING VAN NANNY OPVANG

2.1. De organisatie levert nanny opvang aan de vraagouder met inachtneming van de door de organisatie gevolgde plaatsingsprocedure en het pedagogisch beleid.

 • Ten behoeve van nanny opvang worden de volgende overeenkomsten gesloten:
 • de overeenkomst tussen de organisatie en de vraagouder(s) (vraagouderovereenkomst);
 • de overeenkomst tussen de organisatie en de nanny (nanny-overeenkomst);
 • de overeenkomst, inclusief afsprakenformulier, tussen vraagouder(s) en nanny (matchingsovereenkomst);
  • De organisatie verplicht zich ten minste te voldoen aan de van overheidswege gestelde minimum kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen, met inachtneming van gemeentelijke verordeningen.

ARTIKEL 3 BEMIDDELING EN BEGELEIDING

 • De organisatie bemiddelt bij het tot stand brengen van kinderopvang door nanny’s ten behoeve van de vraagouder(s) ter zake van de opvang en verzorging van het(/de) kind(eren). Niet eerder dan na ontvangst van een volledig ingevulde en door de vraagouder(s) ondertekende vraagouderovereenkomst, zal een nanny worden voorgesteld.
 • De organisatie begeleidt de vraagouder(s) bij het zoeken naar een geschikte nanny maar is niet verplicht om te zorgen voor resultaat, zoals het daadwerkelijk tot stand komen van de nanny opvang.
 • Met het oog op een goede en gezonde ontwikkeling van het in de overeenkomst genoemde kind(eren) – in een veilige en gezonde omgeving – begeleidt de organisatie de kinderopvang door de nanny.
 • Voor de bemiddeling worden kosten in rekening gebracht. Bemiddelingskosten omvatten het zoeken naar een passende nanny, het bemiddelen en verzorgen van de contracten, verplichte inschrijving bij de Gemeente en LRKP. Indien de organisatie niet binnen de onderlinge afgesproken termijn de juiste kandidaat kan vinden die bij een gezin past, zullen de bemiddelingskosten worden gecrediteerd. Indien de vraagouder(s) in de afgesproken termijn via een ander bureau een nanny heeft (hebben) gevonden, heeft men geen recht op teruggave van de bemiddelingskosten.
 • De organisatie is vrij om een kind niet voor bemiddeling aan te nemen, indien daartoe voor de organisatie enige medische of andere indicatie aanwezig is, zulks ter volledige en uitsluitende beoordeling van de organisatie. Een proefperiode behoort tot de mogelijkheden.
 • Indien de vraagouder(s) in de toekomst meer kinderen wil(len) laten opvangen door de nanny die de opvang verzorgt van het in de overeenkomst genoemde kind(eren), is (zijn) de vraagouder(s) verplicht dit te regelen via de organisatie en daartoe gebruik te maken van de basisdienstverlening van de organisatie.
 • De organisatie is gerechtigd de bemiddeling te beëindigen indien drie achtereenvolgende aanbiedingen van potentiële nanny’s niet tot de beoogde koppeling hebben geleid. De bemiddelingskosten zullen in dat geval niet worden gecrediteerd.
 • Elke verandering in persoonlijke omstandigheden van de vraagouder(s) die relevant is voor de bemiddeling en de begeleiding van de kinderopvang door de nanny wordt direct doorgegeven aan de organisatie.
 • De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kinderopvang door de nanny.

ARTIKEL 4 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMSTEN

 • Alle overeenkomsten, genoemd in artikel 2.2, worden aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigen van rechtswege per de 1e van de kalendermaand nadat het kind met voortgezet onderwijs begint, tenzij schriftelijk eerder is overeengekomen.
 • De vraagouderovereenkomst voor nanny opvang van een kind van de vraagouder(s) neemt een aanvang zodra de overeenkomst tussen de organisatie en de vraagouder(s) door beide partijen is ondertekend.
 • Als vraagouder(s) een geschikte nanny heeft gevonden om het kind op te vangen, wordt de matchingsovereenkomst afgesloten. Nanny-opvang kan, evenals de facturatie, pas plaatsvinden nadat de matchingsovereenkomst is ondertekend door zowel gastouder(s) als nanny en door de organisatie is ontvangen.
 • De matchingsovereenkomst betreft een overeenkomst van opdracht en geen arbeidsovereenkomst. De vraagouder(s) geeft (/geven) in de matchingsovereenkomst aan de nanny de opdracht om zorg te dragen voor de nanny-opvang. De vraagouder(s) heeft (/hebben) geen gezagsverhouding met de nanny, tenzij de vraagouder(s) en de nanny onderling anders overeenkomen. In dat geval kan er sprake zijn van een arbeidsrelatie. De vraagouder(s) wordt

(/worden) dan aangemerkt als werkgever van de nanny. De nanny heeft dan bepaalde rechten, zoals het recht op minimumloon, doorbetaling bij vakantie en ziekte en vakantiegeld. De nanny zal nooit meer dan drie dagen nanny-opvang bieden als de opvanglocatie de woning van de vraagouder(s) is. Zolang de nanny niet meer dan drie dagen voor de vraagouder(s) in diens woning werkt, kunnen de vraagouder en de nanny gebruik maken van de regeling Dienstverlening aan Huis. De vraagouder hoeft dan geen werkgeverslasten af te dragen. De organisatie kan in geen geval worden aangemerkt als de werkgever van de nanny.

 • Alle overeenkomsten, genoemd in artikel 2.2 kunnen worden opgezegd door middel van een schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor zowel de vraagouder(s) als de nanny. De opzegtermijn gaat in op de dag van de opzegging. Gedurende de eerste maand van opvang door de nanny is er wel sprake van een proeftermijn en geldt dat per direct kan worden opgezegd.
 • Wanneer niet de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd, is de organisatie gerechtigd het bedrag voor één extra maand te factureren tegen het dan geldende tarief.
 • De tussen de organisatie en de vraagouder(s) gesloten overeenkomst kan door ieder van de partijen geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien aan één der partijen surseance van betaling is verleend of indien één van hen in staat van faillissement is verklaard.
 • De overeenkomsten worden met onmiddellijke ingang beëindigd:
 • bij overlijden van het kind;
 • bij blijvende invaliditeit of ernstige ziekte van het kind, zodanig dat het kind geen gebruik meer kan maken van de kinderopvang.
  • In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor de organisatie bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is de organisatie gerechtigd om de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar haar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de nanny en vraagouder(s), zo spoedig mogelijk bericht zullen ontvangen. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de organisatie haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten haar schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door haar gegeven garantie of verkeersopvatting aan haar kunnen worden toegerekend. De organisatie is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties, die met betrekking tot de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
  • De organisatie is gerechtigd de overeenkomsten onmiddellijk op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding in het geval dat de nanny tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen waaronder in ieder geval wordt begrepen:
 • het niet voldoen aan de gestelde kwaliteits- en gastoudereisen;
 • wanneer er regelmatig klachten over de nanny bij de organisatie binnen komen;
 • het niet bieden van goede en veilige opvang, waaronder het bestaan van een vermoeden van kindermishandeling;
 • iets doen of nalaten waardoor de reputatie van de organisatie kan worden geschaad;
 • het oneigenlijk gebruik maken van de diensten van de organisatie;
 • het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie aan de organisatie.
  • De organisatie is tevens gerechtigd de overeenkomsten onmiddellijk op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding in het geval dat de nanny overlijdt.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN NANNY

5.1. De nanny:

 1. treedt niet in dienst van de organisatie, maar zal te allen tijde een zelfstandige werkrelatie aangaan met de vraagouders met betrekking tot de regeling dienstverlening aan huis;
 2. is verplicht om toestemming van vraagouder te verkrijgen voor het meenemen van het kind buiten diens leefgebied (woning / wijk), voor het vervoeren van het kind, voor het toedienen van medicatie aan het kind, voor het kind om zelfstandig van en naar school te gaan en voor het buikslapen van het kind;
 3. zal bij vervoer van het kind in of op een gemotoriseerd voertuig, verplicht zijn om een inzittendenverzekering af te sluiten en tevens schriftelijke toestemming van vraagouder(s) hebben voor het vervoer in of op een gemotoriseerd voertuig;
 4. is verplicht om de organisatie en vraagouder regelmatig, en in gegeven geval, onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle relevante informatie met betrekking tot het kind en/of de opvang;
 5. zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van de organisatie wordt geschaad;
 6. is verplicht om de regels die beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan, protocol wiegendood en protocol kindermishandeling, incl. meldcode, nauwkeurig na te leven, ook wanneer deze van tijd tot tijd wijzigen;
 7. is verplicht een achterwacht te hebben, wanneer er meer dan vier kinderen tegelijk aanwezig zijn, om in geval van calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig te kunnen zijn;
 8. dient een goede telefonische bereikbaarheid, voor zowel vraagouder als de organisatie te hebben tijdens de opvang van het kind;
 9. kan alleen nanny worden bij de organisatie als zij ingeschreven staat in het Landelijk Register Kinderopvang;
 10. mag pas van start gaan bij het vraaggezin zodra de goedkeuring er is van de GGD en gemeente. Start de nanny eerder dan worden deze boetes verhaalt bij de nanny en ouder.
 11. zal naar beste kunnen zorg dragen voor een goede en veilige nanny-opvang.
  • Met betrekking tot de controles ten aanzien van de naleving van de eisen op grond van de wet kinderopvang en aanverwante regelingen door de nanny, is de organisatie in haar hoedanigheid van kwaliteitsbewaker, te alle tijden bevoegd steekproefsgewijs controles uit te voeren in en bij de opvanglocatie teneinde te beoordelen in hoeverre de door de overheid en/of de organisatie gestelde eisen worden nageleefd. In die hoedanigheid is de organisatie ook gerechtigd om indien noodzakelijk en/of op verzoek van de Belastingdienst, Gemeente en GGD, informatie omtrent de vraagouder en de nanny uit te wisselen met de Belastingdienst, Gemeente en GGD.
  • Het Evaluatie gesprek dient plaats te vinden in het huis van de vraagouder(s) en biedt de organisatie minimaal eens per jaar de gelegenheid om een bezoek af te leggen teneinde verslag te kunnen leggen van de evaluatie. Huisbezoek wordt aangekondigd door de organisatie.
  • Voor dat de daadwerkelijke opvang van start gaat, mogen de ingeleverde Verklaring(en) Omtrent Gedrag van de nanny en van de vrijwilligers en de stagiairs die voor de nanny-opvang worden ingezet, niet ouder zijn dan 2 maanden. De organisatie verstrekt hiervoor een aanvraagformulier. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het wel of niet aanvragen van de VOG’s. Indien de organisatie vermoedt dat een Verklaring Omtrent Gedrag niet langer geldig is, is de nanny verplicht op verzoek van de organisatie, en/of de toezichthouder een nieuwe verklaring naar de organisatie te zenden.
  • De nanny staat er verder voor in dat er met de nanny-opvang aan de voorwaarden voor het recht op Kinderopvangtoeslag wordt voldaan, waaronder in ieder geval begrepen:
 • dat de nanny-opvang daadwerkelijk plaatsvindt;
 • dat deze plaatsvindt tijdens de uren die door de nanny worden geregistreerd;
 • dat deze plaatsvindt gedurende de tijd dat de vraagouder(s) arbeid verricht(en), dan wel een uitkering ontvangt zoals vastgelegd in de Wet;
 • dat de nanny een ander persoon is dan degene die naast de vraagouder(s) als ouder of voogd aanspraak kan maken op de kinderopvangtoeslag;
 • dat het kind geen voortgezet onderwijs volgt.
  • Het is voor de nanny verboden om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de nanny-opvang.
  • De nanny is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen, verband houdend met de nanny-opvang. De organisatie kan nooit gehouden zijn belastingen noch premies af te dragen voor de nanny.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VRAAGOUDER(s)

6.1. De vraagouder(s) verklaart (/verklaren), de door de organisatie verzochte medewerking te verlenen in het kader van de uitvoering van de ouderovereenkomst. Als de opvanglocatie de woning van de vraagouder(s) is, verklaart (/verklaren) de vraagouder(s) dat zij samen met de nanny er zorg voor zal dragen dat de opvanglocatie voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. Verder verklaart (/verklaren) de nanny, als dit door de toezichthouder wordt geëist, mee te zullen werken aan controle van de opvanglocatie, als de opvanglocatie de woning van de vraagouder(s) is. Die gevolgen kunnen mede omvatten de mogelijkheid dat kinderopvangtoeslag verplicht moet worden terugbetaald.

6.2. De vraagouder(s) staat (/staan) ervoor in en is er verantwoordelijk voor dat met de nanny opvang aan de voorwaarden voor het recht op kinderopvangtoeslag wordt voldaan, waaronder in ieder geval begrepen:

 • dat de nanny-opvang daadwerkelijk plaatsvindt;
 • dat deze plaatsvindt tijdens de uren die door de nanny worden geregistreerd;
 • dat deze plaatsvindt gedurende de tijd dat de vraagouder(s) arbeid verricht(en), dan wel een uitkering ontvangt zoals vastgelegd in de Wet;
 • dat de nanny een ander persoon is dan degene die naast de vraagouder(s) als ouder of voogd aanspraak kan maken op de kinderopvangtoeslag;
 • dat het kind geen voortgezet onderwijs volgt.
 • Dat de nanny pas van start mag gaan zodra er goedkeuring is van de GGD en de gemeente. Mocht de nanny eerder van start gaan, dan worden de boetes vanuit de gemeente en GGD verhaalt op de ouder en nanny.

ARTIKEL 7 AFMELDING/OPHALEN/ZIEKTE

 • De nanny en de vraagouder(s) zijn verplicht om vakanties en feestdagen waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk, uiterlijk een maand van te voren aan elkaar te melden en vrije dagen minimaal 14 dagen (zegge: veertien) van te voren. Tijdens ziekte krijgt de nanny gedurende 6 weken (70%) – met uitzondering van 2 wachtdagen – de overeengekomen vergoeding doorbetaald. Vakanties worden gedurende 4 weken doorbetaald. De organisatie doet haar uiterste best om vervangende opvang te regelen gedurende deze periode.
 • Bij ziekte van het op te vangen kind, stelt de vraagouder de nanny hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en vindt er overleg plaats over de mogelijkheid van de opvang. Gedurende maximaal 6 weken zullen bureaukosten en vergoeding voor de nanny worden doorbetaald.
 • Vraagouder(s) is (zijn) bij de overdracht van het kind naar de nanny verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mochten gaan dat de overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De nanny is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 • De organisatie en de nanny kunnen van vraagouder(s) eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.
 • De afmelding door zowel nanny als vraagouder, dient schriftelijk te gebeuren om misverstanden te voorkomen.
 • Mochten de afspraken wijzigen, om welke reden dan ook, dan geeft de vraagouder dit schriftelijk aan de nanny door.
 • Kinderen zijn gevaccineerd volgens de Nederlandse gezondheidszorg (vaccinatieprogramma). Indien hiervan is afgeweken zijn de ouders/verzorgers verplicht om hier melding van te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om de toegang van een kind te weigeren indien het gebrek aan vaccinatie een gezondheidsrisico vormt.

ARTIKEL 8 AANVRAGEN KINDEROPVANGTOESLAG

De organisatie verstrekt aan de vraagouder een offerte/overeenkomst. Met deze overeenkomst wordt de ouder in de gelegenheid gesteld een kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen. De overeenkomst bevat de gegevens die nodig zijn voor deze aanvraag.

ARTIKEL 9 TARIEVEN DIENSTVERLENING

 • Het tarief voor nanny opvang wordt jaarlijks per 1 januari voor dat jaar vastgesteld op basis van de kostenontwikkeling in de professionele kinderopvang. Het tarief voor opvang voor het komende kalenderjaar wordt voor 1 november van het lopende schriftelijk meegedeeld aan de vraagouder. Dit tarief zal per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar van kracht worden.
 • Het tarief bestaat uit bemiddelingskosten en bureaukosten. Zolang er gebruik wordt gemaakt van een door de organisatie bemiddelde nanny, zijn bureaukosten verschuldigd door vraagouder.
 • Indien een koppeling wordt verbroken en de vraagouder(s) wenst (wensen) een nieuwe koppeling, zal de organisatie zonder bijkomende kosten bemiddelen. Plaatsing kan hierbij niet worden gegarandeerd. Artikel 3.8. is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 10 FACTURATIE

 • De vraagouder(s) is (zijn) aan de nanny een vergoeding per uur verschuldigd voor de opvang. Reiskosten/eten maken geen deel uit van het tarief en worden tussen nanny en vraagouder(s) verrekend zonder tussenkomst van de organisatie. Vraagouder(s) en nanny bepalen de hoogte van deze vergoeding zelf in het door hen overeengekomen afsprakenformulier. De organisatie heeft hierin slechts een adviserende rol.
 • Facturatie door de nanny geschiedt op basis van het aantal afgenomen uren/contractueel afgesproken uren. De urenregistratie geschiedt op basis van de maandelijks, via internet, gedeclareerde uren.
 • Betalingen aan de nanny voor de afgenomen uren/contractueel afgesproken uren, lopen via de organisatie.
 • Vraagouder(s) betaalt (betalen) de aan de nanny verschuldigde vergoeding en de bureaukosten via een automatische incasso aan de organisatie.
 • Bureaukosten worden vooraf betaald en dienen ook tijdens vakantie en ziekte te worden betaald. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of onvolledige urenregistratie.
 • Elk jaar verstrekt de organisatie een jaaroverzicht aan de vraagouder(s) betreffende de betaling aan de nanny en de organisatie. Om een jaaroverzicht te ontvangen moet zowel de oppasvergoeding, de bureaukosten als eventuele incassokosten volledig betaald zijn van zowel het lopende jaar als het jaar waarop het jaaroverzicht betrekking heeft.
 • Wanneer incasso niet op de afgesproken datum heeft kunnen plaatsvinden, is (zijn) de vraagouder(s) van rechtswege in gebreke en is vanaf de factuurdatum de wettelijk vastgestelde rente per maand verschuldigd over het nog te betalen bedrag.
 • Bij niet tijdige betaling is de organisatie gerechtigd om een bedrag van € 25,- in rekening te brengen. Mocht onterecht worden gestorneerd door vraagouder(s), dan zal eveneens een bedrag van € 25,- aan boete in rekening worden gebracht.
 • Wanneer de vraagouder(s) niet aan zijn (hun) financiële verplichting voldoet (voldoen), kan de organisatie de overeengekomen nanny opvang met onmiddellijke ingang beëindigen. Dit ontslaat vraagouder(s) echter niet van de betalingsverplichting.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

 • De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, met een maximum per gebeurtenis van € 1.250.000,-. De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit voor zover eventuele schade hoger mocht blijken dan het door de aansprakelijkheidsverzekering uitbetaalde bedrag, dan wel indien de schade hoger mocht blijken dan het verzekerde maximum.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan tijdens – of verband houdend met de opvang en verzorging van een kind van vraagouder(s) door de nanny en draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kinderopvang door de nanny.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van wat vraagouder(s) en de nanny onderling rechtstreeks overeenkomen, zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot- op het gebied van de opvang c.q. verzorging van het kind.
 • De organisatie ziet toe op naleving van alle wettelijke bepalingen, waaronder overlegging door de nanny van de door gemeente te verstrekken Verklaring omtrent Gedrag. Door de Belastingdienst terug geëiste gelden kunnen niet op de organisatie worden verhaald, net zomin als dat boetes op de organisatie kunnen worden verhaald. Voor het overige is zij vrij om de overeengekomen activiteiten naar eigen inzicht in te richten. Er is dan ook geen sprake van ondergeschiktheid aan vraagouder(s) en/of nanny.
 • De organisatie levert naar beste weten haar diensten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (vermogens-) schade. De organisatie erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door vraagouder(s) is (zijn) verstrekt. Alle gegevens, informatie en documenten die de vraagouder en de nanny, in welke vorm dan ook, ook de organisatie verstrekken, is juist, volledig en actueel.
 • Vraagouder(s) is (zijn) aansprakelijk ten opzichte van de organisatie en/of derden voor gedragingen van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent, door welke gedragingen schade en/of letsel ontstaat ten tijde van de kinderopvang. Vraagouder(s) is (zijn) gehouden om daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en dat desgevraagd aan de organisatie aan te tonen.
 • De nanny draagt zorg voor een aanvullende WA-verzekering en dient periodiek hiervan een bewijs te overleggen aan de organisatie. De nanny zal zelf moeten nagaan of polisvoorwaarden van haar verzekeringen dekking bieden voor de geboden nanny-opvang en op eigen kosten moeten zorgdragen voor eventuele nadere dekking tegen schade in verband met de nanny-opvang.

ARTIKEL 12 KLACHTEN

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven via info@gobcare4kids.nl worden ingediend, tijdig nadat de gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden. Klagen binnen 14 dagen na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klager zijn of haar rechten ter zake verliest. Binnen 2 weken ontvangt klager een bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen.
 • Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht bij de organisatie is ingediend, schriftelijk, of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
 • Geschillen kunnen zowel door de vraagouder(s), de nanny als de organisatie aanhangig worden gemaakt (degeschillencommissie.nl).
 • Uitsluitend de hierboven genoemde geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 13 INFORMATIE BOEK CARE4KIDS

De bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in het informatieboek van organisatie zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en de overeenkomst.

ARTIKEL 14 WIJZIGINGEN IN OVEREENKOMST

Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen geldig als dat door Care4Kids schriftelijk is aanvaard. Care4Kids behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te kunnen aanpassen. Ouders en nanny dienen één maand van tevoren hiervan op de hoogte te worden gesteld.

ARTIKEL 15 NEDERLANDS RECHT

Op deze algemene voorwaarden en alle door Care4Kids verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de organisatie en de vraagouder; respectievelijk de organisatie en de nanny, zoals die opgenomen zijn in de overeenkomsten genoemd in artikel 2.2.

Door ondertekening van de vraagouderovereenkomst, nanny-overeenkomst en/of matchingsovereenkomst verklaren vraagouder en nanny akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, welke beschikbaar zijn via de website en voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomsten zal worden overlegd.

 

Ons werkgebied

Wij begeleiden en bemiddelen in heel Nederland. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contactgegevens

info@gobcare4kids.nl
TEL: 06 44304895
KVK: 54734606
LRK: 514367635